தலைமைநிலையம் முகவரி
திராவிடர் கழகம்
புதிய எண்: 84/1 பழைய எண்: 50, பெரியார் திடல்,
ஈ.வெ.கி சம்பத் சாலை, வேப்பேரி,
சென்னை,தமிழ்நாடு - 600007
:044 - 26618161/62/63
:9444905633
:044 - 26618866
:dkheadquarters@gmail.com
:dravidarkazhagam.org
மாநாடு அலுவலகம் முகவரி
பெரியார் உலகம் திடல்
சிறுகனூர்
திருச்சி
தமிழ்நாடு - 621105
:044 - 26618161/62/63
:9444905633
:044 - 26618866
:dkheadquarters@gmail.com
:dravidarkazhagam.org
Head of Dravidar Kazhagam Address
Dravidar Kazhagam,
No:84/1 Old N0:50,Periyar Thidal,
E.V.K Sampath Salai,
Vepery,Chennai,
Tamil Nadu,India.600007.
:044 - 26618161/62/63
:9444905633
:044 - 26618866
:dkheadquarters@gmail.com
:dravidarkazhagam.org
Conference Venu
Periyar Ulagam Thidal,
Siruganur,
Tamil Nadu,India. 621105.
:044 - 26618161/62/63
:9444905633
:044 - 26618866
:dkheadquarters@gmail.com
:dravidarkazhagam.org